HEEFT U AFVAL VAN VERBOUWINGEN OF HOF,
BESTEL DAN UW BIGBAG BIJ KENNOF!

Haal zelf uw bigbags af op het bedrijf
Laat uw bigbag leveren via de post

Conventionele voorwaarden

Conventionele bepalingen

De aanvrager verklaart zich akkoord met volgende voorwaarden:

1. De afvalzak wordt via post geleverd, nadat wij de betaling hebben ontvangen. Een afvalzak kan ook op het depot of in een verkooppunt worden afgehaald mits contante betaling.

2. De afvalzak moet buiten staan, en zodanig geplaatst worden dat de kraan (max.5 m) de zak kan optillen. De straat moet voldoende breed zijn, alsook bereik-en berijdbaar zijn. Indien deze te smal is om de straat veilig te kunnen indraaien of te smal om te berijden wordt de zak niet afgehaald.

 

3. De afvalzak wordt geplaatst op verantwoordelijkheid van de aanvrager. De inhoud van de afvalzak kan steeds gecontroleerd worden door de milieupolitie.

4. De aanvrager verbindt zich er toe de afvalzak als een goede huisvader met de nodige zorg te behandelen. In geval van scheuren in de afvalzak ten gevolge van onzorgvuldig handelen van de aanvrager dient de aanvrager C.K. & Co Transport & Recycling BVBA onmiddellijk te verwittigen en kan de afvalzak niet worden opgehaald. Nadien zal de aanvrager een nieuwe afvalzak moeten ophalen op ons depot of in een verkooppunt, dit tegen betaling van een bijkomend bedrag van 20 euro inclusief 21% btw. Indien de afvalzak meer dan 3 maanden besteld is kan er geen garantie gegeven worden over de toestand van de afvalzak, dit kan een gevaar vormen bij het optillen van de afvalzak waardoor deze niet kan afgehaald worden. Mits het betalen van een bijkomend bedrag van 20euro inclusief 21% btw zal een extra zak voorzien worden waarin de oude zak zal worden gedeponeerd.

5. Elke afvalzak heeft een uniek nummer dat gekoppeld is aan de registratiegegevens van de aanvrager. Het is ten strengste verboden het unieke nummer te verwijderen. Indien dit toch het geval is, kan de afvalzak niet worden opgehaald. Bovendien mag de afvalzak enkel gevuld worden met de afvalstoffen waarvoor de afvalzak aangekocht werd en die vermeld staan op het bijgevoegde “voor akkoord” getekende document.

6. Elke afvalzak mag slechts gevuld worden met de afvalstoffen waarvoor de afvalzak werd aangevraagd. Indien er andere afvalstoffen worden aangetroffen bij ophaling wordt de afvalzak niet opgehaald en heeft de aanvrager volgende keuze:

 • De aanvrager krijgt nadien de kans om de afvalstoffen waarvoor de afvalzak niet werd aangevraagd (en waarvoor de aanvrager zijn akkoord heeft gegeven) zelf te verwijderen of bij te betalen. Niettemin zullen er extra transportkosten worden aangerekend.    
 • Indien de aanvrager weigert bij te betalen of de afvalstoffen te verwijderen, wordt de afvalzak eigendom van de aanvrager.   

7. Indien tijdens de verwerking wordt vastgesteld dat er zich afvalstoffen bevinden in de afvalzak waarvoor de afvalzak niet werd aangevraagd ( en waarvoor de aanvrager zijn akkoord heeft gegeven) zal er een meerkost aangerekend worden van minimum 50 euro exclusief 21% btw afhankelijk van de soort afvalstoffen en de vervuilingsgraad.

8. Elke afvalzak mag slechts gevuld worden met de afvalstoffen waarvoor de afvalzak werd aangekocht.

9. Het is verboden om de afvalzak te vullen met één of meerdere onderstaande afvalstoffen:

 • Giftig afval zoals bedoeld in de artikelen 29-31 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.
 • Chemische producten.
 • Verf- en thinnerproducten.
 • Alle soorten banden.
 • Roofing.
 • Roet.
 • Afvaloliën en vloeibaar afval - dierenkrengen - radioactief afval - houders met gas - afval dat een explosiegevaar inhoudt.
 • Probleemafval waaronder verstaan wordt afval waarvan de herkomst of de samenstelling niet gekend is.
 • Asbest; als dit niet in de daartoe specifiek voorziene afvalzak wordt gestopt.
 • Aeea (Afgedankt Elektrisch en Elektronisch apparaten tussen andere afvalstoffen.

10. De afvalzak mag slechts tot aan de rand gevuld worden en het maximale gewicht van 1500kg niet overschrijden. Het moet mogelijk zijn de afvalzak met de daartoe voorziene sluiting te sluiten.

11. Het afval dat naast of los op de afvalzak ligt wordt niet meegenomen.

12. Eventuele klachten dienen aan C.K. & Co Transport & Recycling BVBA meegedeeld te worden binnen een termijn van 2 dagen na ontvangst van de afvalzak. Bij aankoop in een verkooppunt wordt de ontvangst van de afvalzak vermoed op de dag van de aankoop van de afvalzak.

13. De in artikel 3, 5 en 6 aangeduide meerkosten dienen betaald te worden binnen een termijn van 30 dagen volgend op de geregistreerde ophaling van de afvalzak.

14. Ophaling van de afvalzak kan uitsluitend aangevraagd worden via de procedure vermeld op de website, via mail of via telefoon.

15. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheden van de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde.

16. Alle prijzen die op de website vermeld staan zijn exclusief 21% btw. Alle prijzen die vermeld worden in de verkooppunten zijn inclusief 21% btw.